ਜਪਾਨ

More: ਟੋਕਯੋ , ਕਿਓਟੋ , ਨਾਰਾ , ਨਾਗੋਆ , ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ , ਓਸਾਕਾ , ਸਪੋਰੋ , ਮਾਟਸੂਮੋਟੋ , ਕਨਜ਼ਵਾ , ਹੈਕੋਨ , ਨੀਗਾਤਾ , ਓਟਸੂ , ਯੋਕੋਹਾਮਾ , ਨਾਹਾ , ਨਿਕਕੋ , ਫੂਜੀ