ਸਵੀਡਨ

More: ਸ੍ਟਾਕਹੋਲ੍ਮ , ਗੋਟੇਨਬਰਗ , ਕਿਰੂਨ , ਹੇਲਸਿੰਗਬੋੜਗ , ਮਾਲਮੌ , ਓਰੇਬਰੋ , ਵਿਸਬੀ , ਲੰਦ , ਹੌਲਮਾਸਟ , ਲਿੰਕਪੋਲਿੰਗ , ਉਮੇਆ , ਓਸਤੇਸੁੰਦ , ਮੂਰ , ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨਸਟਡ , ਨਾਈਕੋਪਿੰਗ , ਵੈਕਸਜੋ