ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ

More: ਸੋਲ , ਗੇਯੂੰਗੂ , ਬੁਸਾਨ , ਜਜੂ ਆਈਲੈਂਡ , ਦੇਏਜੋਨ , ਇੰਚਿਓਨ , ਯੂਸੂ , ਡਾਈਗੂ , ਸੁਵੋਨ , ਸਕੋਕੋ , ਕਾਹਨ , ਗਵਾਂਗਜੂ , ਉਲਾਨ , ਵੋਂਜੂ , ਯੋਨਜੂ