ਇਜ਼ਰਾਈਲ

More: ਯਰੂਸ਼ਲਮ , ਤੇਲ ਅਵੀਵ , ਏਇਲਟ , ਨੇਤਨਯ , ਹਾਇਫਾ , ਅਫਲਾ , ਹੋਲੋਨ , ਤਿਬਰਿਆਸ , ਅਸ਼ੌਦ , ਨਾਸਰਤ , ਸਫ਼ਾਈ , ਕਿਰਿਆਤ ਸ਼ਮੋਨਾ , ਅਸ਼ਕੇਲੋਨ , ਕਿਰਿਆਤ ਬਾਇਲਿਕ , ਏਕੜ , ਰਿਸ਼ਨ ਲਜ਼ਨ